πρός Θεόν followed by an accusative with an infinitive Acts 2415 εἰς Χριστόν ἔχειν τάς ἐλπίδας Acta Thomae. How to […]

Hope in other languages. One of the three main elements of Christian character 1 Corinthians 1313It is joined to faith […]